Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OSMPRO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij OSMPRO.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met OSMPRO te mogen claimen of te veronderstellen.

OSMPRO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. OSMPRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Alle rechten voorbehouden

Alle informatie in de OSMPROGIDS mag niet vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven worden. Doorverkoop is niet toegestaan. Het Europese Hof van Justitie heeft in december 2019 bepaald dat het doorverkopen van werken zoals OSMPROGIDS in alle gevallen in strijd is met het auteursrecht. De OSMPROGIDS wordt beschermd door auteursrechten. Indien de auteursrechten worden geschonden, dan zal OSMPRO u aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van OSMPRO.nl op deze pagina.

Menu